joi, iunie 20, 2024
AcasăAmenajăriGrupe, subgrupe și categorii funcționale (GF+FCT)

Grupe, subgrupe și categorii funcționale (GF+FCT)

Grupa 1: Păduri cu funcții speciale de protecție

Subgrupa 1 – Păduri cu funcții de protecție a apelor Cod
–          Păduri situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, zăcămintelor și surselor de apă minerală, potabilă sau industrială, aflate în exploatare sau aprobate, delimitate pe baza studiilor de specialitate avizate de Ministerul Silviculturii (T.II). 1.A.
–          Păduri de pe versanții direcți și lacurilor de acumulare, existente sau aprobate și ai lacurilor de naturale (T.III). 1.B.
–          Păduri de pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montană și colinară, care alimentează lacurile de acumulare, existente sau a căror amenajare a fost aprobată, situate la distanță de 15 până la 30 km în amonte de limita acumulării, în funcție de volumul lacului și suprafața sa, de transportul de aluviuni și de torențialitatea bazinului (T.IV). 1.C.
–          Păduri din Lunca și Delta Dunării (ostroave și maluri fără zonă dig-mal), precum și benzile de pădure constituite dintr-un rând de parcele de-a lungul râurilor neîndiguite, în măsura în care nu reduc secțiunile de scurgere a apelor sub limita necesară (T.IV). 1.D.
–          Păduri situate în albia majoră a râurilor, în măsura în care nu reduc secțiunile de scurgere a apelor sub limita necesară și pădurile de protecție a malurilor cursurilor de apă, inclusiv a celor din regiunea de munte (T.III). 1.E.
–          Pădurile situate în zona dig-mal din lunca Dunării și luncile râurilor interioare, în măsura în care nu reduc secțiunile de scurgere a apelor sub limita necesară (T. IV) 1.F.
–          Pădurile din bazinele torențiale sau cu transport excesiv de aluviuni, determinate prin studii hidrologice, de amenajare a pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrografice (T.III). 1.G.
–          Benzile de pădure constituite din unități amenajistice întregi, din jurul izvoarelor captate pentru alimentarea cu apă a păstrăvăriilor sau situate pe versanții direcți ai păstrăvăriilor, în cazul în care este periclitată stabilitatea izvoarelor sau existența pericolului de inundării păstăvăriilor prin scurgerea apelor pluviale de pe versanți.  Benzile de pădure respective se stabilesc prin studii de specialitate întocmite cu ocazia reamenajării pădurilor sau separat și se aprobă de Ministerul Silviculturii (T.II) 1.H.
–          Jnepenișurile din jurul golurilor alpine (T.II) 1.I.
 
Subgrupa 2 – Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor Cod
–          Pădurile situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, iar cele situate pe substrate de fliș, nisipuri sau pietrișuri, cu înclinare de 30 grade (T.II) 2.A.
–          Pădurile constituite din parcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale, în zone cu relief accidentat (terenuri cu pante mai mari de 25 grade și cu pericol de alunecare) (T.II). 2.B.
–          Benzile de pădure din jurul golurilor alpine, cu lățimi de 100 – 300 m, constituite cu ocazia lucrărilor de amenajare a pădurilor în funcție de pante și natura terenului, precum și de starea de vegetație a pădurilor respective (T.II). 2.C.
–          Pădurile din jurul construcțiilor hidrotehnice și industriale pe o rază minimă de 50 m, în funcție de pericolul de eroziune și de alunecare a terenului (T.II). 2.D.
–          Plantațiile forestiere executate pe terenuri degradate (T.II). 2.E.
–          Pădurile situate în zonele de formare a avalanșelor și pe culoarele acestora (T.II) 2.F.
–          Pădurile situate pe nisipuri mobile (T.III). 2.G.
–          Pădurile situate pe terenuri alunecătoare (T.II). 2.H.
–          Pădurile situate pe terenurile cu înmlăștinare permanentă, de pe terase, lunci interioare, lunca și Delta Dunării (T.II). 2.I.
–          Benzile de pădure cu lățime de 100 – 300 m din jurul minelor la suprafață și carierelor, stabilite în raport cu pericolul de eroziune (T.II). 2.J.
–          Pădurile situate în carst (T.IV). 2.K.
–          Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la pct. 2.A. (T.IV). 2.L.
Subgrupa 3 – Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și industriali dăunători Cod
–          Pădurile de stepă, cele de la limita dintre stepă și silvotepă, cu excepția zăvoielor și pădurilor de luncă din aceste zone (T.III). 3.A.
–          Pădurile situate în vecinătatea Mării Negre și a lacurilor litorale, pe o distanță de 15 km (T.II). 3.B.
–          Pădurile de stejari din zonele de câmpie supuse regimului de conservare (T.II). 3.C.
–          Benzile de pădure constituite dintr-un rând de parcele situate în jurul bazinelor de retenție, a iazurilor și heleșteelor (T.III). 3.D.
–          Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole, căilor de comunicație, obiectivelor industriale și a localităților (T.II) 3.E.
–          Pădurile situate la mare altitudine în condiții foarte grele de regenerare (găuri de ger, stațiuni cu vânturi reci) (T.II) 3.F.
–          Trupurile de pădure dispersate, cu suprafețe sub 100 ha, situate în zone de câmpie (T.III). 3.G.
–          Pădurile situate în zona cu atmosferă puternic și mediu poluată, la care efectul noxelor industriale a fost determinat prin studii de specialitate avizate de Ministerul Silviculturii (T.II). 3.H.
–          Pădurile situate în atmosfera slab poluată, la care efectul noxelor industriale a fost determinat prin studii de specialitate avizate de Ministerul Silviculturii (T.III). 3.I.
–          Benzile de pădure din vecinătatea depozitelor de steril, cenușă și alte reziduri, în situațiile în care  pericolul degradării mediului înconjurător este evident (T.II) 3.J.
–          Lizierele situate de-a lungul trupurilor de pădure din zonele de câmpie și coline joase, pe o lățime de până la 20 m (T.II) 3.K.
Subgrupa 4 – Păduri cu funcții de recreere Cod
–          Păduri parc și alte păduri de recreere la intensitate funcțională foarte ridicată, stabilite de Ministerul Silviculturilor (T.II). 4.A.
–          Pădurile din jurul Municipiului București, al celorlalte municipii, orașelor și comunelor precum și pădurile situate în perimetrul construibil al acestora (T.III). 4.B.
–          Pădurile din jurul stațiunilor balneoclimaterice și a sanatoriilor, de intensitate funcțională foarte ridicată, stabilite prin studii de specialitate, avizate de Ministerul Silviculturii (T.II). 4.C.
–          Pădurile din jurul stațiunilor balneoclimaterice și climatice și al sanatoriilor, de intensitate funcțională medie și ridicată, stabilite prin studii de specialitate, avizate de Ministerul Silviculturii (T.III). 4.D.
–          Pădurile de interes social din jurul monumentelor de cultură arheologică, de arhitectură, istorice și de artă plastică, stabilite în raport cu importanța obiectivului respectiv (T.II). 4.E.
–          Benzile de pădure din jurul hotelurilor, motelurilor, cabanelor turistice, campingurilor și taberelor de copii cu caracter permanent, cu o suprafață de până la 50 ha (T.II). 4.F.
–          Păduri din jurul întreprinderilor agricole de stat și stațiunilor de mecanizare a agriculturii situate pe o rază de 1 km și în suprafață de până la 50 ha, în situațiile în care îndeplinesc și funcții speciale de agrement (T.III). 4.G.
–          Pădurile situate la o distanță de până la 2 km față de comunele din regiunea de câmpie și coline joase, în suprafață de până la 50 ha (T.IV). 4.H.
–          Benzile de pădure constituite din parcele întregi, situate de-a lungul șoselelor turistice de importanță deosebită, internațională și națională, prevăzute în amenajamentele silvice, precum și cele care se vor stabili prin studii speciale aprobate de Ministerul Silviculturii (T.II). Arboretele situate de-a lungul celorlalte căi de comunicație  de interes turistic se vor menține în aceeași categorie funcțională, încadându-se în T.IV. 4.I.
–          Pădurile de interes cinegetic deosebit, stabilite de Ministerul Silviculturii (T.IV). 4.J.
–          Pădurile care protejează obiective speciale, stabilite cu avizul Ministerului Silviculturii (T.II). 4.K.
Subgrupa 5 –   Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier Cod
–          Parcuri naționale, care cuprind suprafețe de teren și de ape din fondul forestier, ce păstrează nemodificat cadrul natural de flora și fauna sa, destinate conservării ecofondului și genofondului, cercetării științifice, recreației și turismului, constituite potrivit “Legii privind protecția mediului înconjurător” (T.I). 5.A.
–          Parcuri naturale, care cuprind suprafețe de teren din fondul forestier în care se urmărește menținerea peisajului natural existent și a folosințelor actuale, cu posibilități de restrângere în viitor acestor folosințe, constituite potrivit “Legii privind protecția mediului înconjurător” (T.III). 5.B.
–          Rezervații naturale, ce cuprind suprafețe de teren și de apă (din fondul forestier) de întinderi variate, desstinate conservării unor medii de viață, a genofondului și ecofondului forestier, constituite potrivit “Legii privind protecția mediului înconjurător” (T.I). 5.C.
–          Rezervații științifice, ce includ suprafețe de teren, și de ape (din fondul forestier), de întrinderi variate, destinate cercetărilor științifice de specialitate și conservării fondului genetic autohton, constituite potrivit “Legii privind protecția mediului înconjurător” (T.I). 5.D.
–          Rezervații peisagistice, în care sunt cuprinse asociații de vegetație sau forme de relief de mare valoare estetică din fondul forestier, prin care se urmărește conservarea frumuseților naturii, constituite conform “Legii privind protecția mediului înconjurător” (T.I). 5.E.
–          Monumente ale naturii, reprezentând asociații sau specii de plante și de animale pe cale de dispariție, arbori seculari, fenomene geologice unice, precum și locuri fosiliere din fondul forestier, constituite potrivit “Legii privind protecția mediului înconjurător” (T.I). 5.F.
–          Pădurile – parcele sau părți de parcele constituite cu unități amenajistice distincte – în care sunt amplasate suprafețe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervații științifice (T.II). 5.G.
–          Pădurile stabilite ca rezervații pentru producere de semințe forestiere și conservării genofondului forestier stabilite de Ministerul Silviculturii, neincluse în rezervațiile constituite potrivit “Legii privind protecția mediului înconjurător” (categoriile 5A – 5F) (T.II). 5.H.
–          Zonele de pădure destinate ocrotirii unor specii rare din fauna indigenă (zonele de ocrotire a cocoșului de munte, cele de ocrotire a caprei negre) sau colonizată (mufloni, capre ibox etc) și zonele bârloagelor de urs constituite ca atare prin amenajamentele silvice (T.II). 5.I.
–          Pădurile seculare de valoare deosebită, precum și porțiunile de pădure cu specii forestiere rare (tisă, zâmbru, castan comestibil, alun turcesc, liliac ș.a.) delimitate ca atare  prin amenajamentele silvice și aprobate de Ministerul Silviculturii (T.II). 5.J.
–          Parcurile dendrologice și arboretumu-rile (T.II). 5.K.
–          Pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) a rezervațiilor din parcurile naționale și a altor rezervații (T.III). 5.L.

 

Grupa 2: Păduri cu funcții de producție și protecție

– Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși și de calitate superioară, în vederea obținerii de lemn pentru furnire estetice și tehnice, precum și lemn de rezonanță și claviatură (T.V). 1.A.
–  Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși și de calitate superioară, în vederea obținerii de lemn pentru cherestea (T.VI). 1.B.
– Păduri destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, contrucții rurale și alte utilizări (T.VI). 1.C.

Dacă iubești pădurea așa cum o facem și noi, alătură-te cu un Like comunității noastre de pe Facebook.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

4 COMENTARII

  1. Bună ziua
    Se acceptă două întrebări:
    1.Care pădure se numeste ,,seculară,,
    2. Care ar fii valoarea a 1 ha pădure de peste 110 ani , gorun 80%, fag și stejar, acces la drum european , aprox 5 ha comasat.
    Vă mulțumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ARTICOLE